Service List    Maintenance
Northeast (Liaoning, Heilongjiang, Jilin, Shangdong, Neimeng)
*He Zhijian 13907284159

West (Tibet, Xinjiang, Gansu, Ningxia, Qinghai, Sichuan, Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Guangxi, Guizhou, )
*Zhou Qizhi 13807287023 
  Ye Jiankang 13508687312

Northern China (Beijing, Tianjin, Shanxi, Hebei, Henan)
* Chen Shuwei 13807285619
   Lu Wei 13971908815
   Li Weidong 13971904024

East (Hunan, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Guangdong, Hainan, Hubei, Jiangsu, Anhui)
* Wu Gang 13907285791
   Zhang Yingxin 13508687313
   Xu Qiang 13329851456

Shiyan
* Zhu Li 13872787618
   Chen Lili 13971904583
   Zhou Zhongming 13508687379

 "*" Renotes the manager of the region.

ContactUs WebMap Search Feedback
Copyright© 2003-2004 dfl.com.cn All rights Reserved.